Det är idag en stor efterfrågan på glutenfria sädesslag och örter. Många av dessa, som teff, durra och quinoa, produceras i utvecklingsländer och ingår där i befolkningens basföda. Farhågorna är stora för att den höga efterfrågan påverkar den inhemska befolkningen i dessa länder negativt.

Nu har International Trade Center (ITC) publicerat en rapport på uppdrag av Förenta Nationerna (FN) och World Trade Organization (WTO). Den gäller hur efterfrågan och priset på quinoa har påverkat befolkningen i Peru. Från att traditionellt ha odlat quinoa enbart för inhemskt bruk har Peru på bara några år blivit en av världens ledande producenter av quinoa. Från år 2010 till år 2015 har produktionen tiofaldigats.

År 2013 steg priset på quinoa markant. Då ökade också välståndet inom områden där quinoa odlas. Året därefter sjönk priset igen, och välfärden minskade.

Rapporten slår fast att efterfrågan på quinoa har påverkat Perus befolkning – men inte i den negativa bemärkelsen som man befarade. Tvärtom säger rapporten att efterfrågan på quinoa bidrar positivt till utvecklingen i de fattiga delarna av Peru. Men några utmaningar finns.

220 000 hushåll i Peru studerades. Med ökade priser på quinoa ökade välståndet. Hushållen fortsatte trots det att konsumera quinoa, även om en liten del ersattes med billigare potatis, som inte är så proteinrikt som quinoa. Produktionen i Peru har idag utvidgats från de traditionella bergsområdena med låg avkastning till kustnära områden med mycket högre avkastning. Därmed antas inte priserna på quinoa stiga igen. Men många utmaningar kvarstår. En risk är att kustområdena enbart kommer att producera quinoa för export. En annan risk är att odlingarna i kustområdena påverkar bergsodlingarna negativt. Rapporten konstaterar också att det behövs lösningar och stöd till småodlarna i bergsområdena.

Margareta Elding-Pontén, 24 juli 2016

Följ mig på Facebook.

Yle Nyheter har också skrivit om denna rapport.

Quinoa

Quinoa