Population-based screening for celiac disease reveals that the majority of patients are undiagnosed and improve on a gluten-free diet
Jan-Magnus Kvamme, Sveinung Sørbye, Jon Florholmen & Trond S. Halstensen


Studien ovan är en norsk studie som visar att sjukdomen celiaki är starkt underdiagnostiserad hos vuxna i Norge. Även om man har misstänkt detta länge, är siffrorna högre än väntat. Av dem som i studien visade sig ha celiaki, visste 75 procent inte om det!

Detta är viktigt att föra fram, så att fler kan få reda på om de har celiaki. Studien konstaterar därför att tröskeln för att testa för celiaki inom vården bör vara låg – både för patienter med och utan magbesvär. De flesta vuxna tycks nämligen betrakta sina symtom som en del av sitt normala tillstånd. De riskerar därmed att förbli otestade och odiagnostiserade, om inte vården har en låg tröskel för att testa för celiaki.

Knappt 13 000 vuxna personer ingick i studien. Av dem hade 0,37 procent en celiakidiagnos vid studiestarten. Övriga erbjöds tunntarmsbiopsi vid förhöjda biomarkörer för celiaki i blodet. Totalt sett visade sig 1,47 procent av de vuxna i studien ha celiaki, vilket är i linje med vad man ser globalt, men endast 0,37 procent hade en celiakidiagnos sedan tidigare. Av dem med celiaki hade alltså 25 procent en celiakidiagnos, medan 75 procent var odiagnostiserade.

Studien konstaterar också att de som fick celiakidiagnos i studien och övergick till glutenfri kost blev märkbart förbättrade vad gäller mage-tarm-symtom, diarré, hälsorelaterad livskvalité och energi. Även detta är viktigt att föra fram, eftersom det fortfarande diskuteras vilken betydelse glutenfri kost skulle ha för livskvaliteten hos dem som endast hittas vid en screening för celiaki.

Margareta Elding-Pontén, 16 februari 2023