Den 7 april i förra veckan publicerades en artikel i tidskriften Science om att en viss typ av reovirus ser ut att kunna trigga igång celiaki hos individer med de genetiska anlag som krävs. Detta är mycket intressant och fick också stor uppmärksamhet i nyhetsrapporteringen. Resultaten kan ge värdefulla ledtrådar till den framtida forskningen om varför bara vissa personer utvecklar celiaki. De kan också leda till att man på sikt kan förhindra celiaki genom vaccination. Man ska dock vara medveten om att en del av forskningsstudierna gjordes på möss och att det egentligen krävs studier på människor för att verifiera slutsatserna, vilket också författarna har noterat i artikeln.

Läs mer om studien nedan, efter min summering av bakgrunden.

Bakgrund
För att utveckla celiaki krävs tre faktorer. Se också min bild nedan.

  1. Dels måste man ha gentypen HLA-DQ2 och/eller HLA-DQ8. Det har cirka 50 % av Sveriges befolkning. Man räknar dock med att bara 1-3 % av befolkningen idag har celiaki. Det är alltså bara en mycket liten del av dem med den genetiska förutsättningen för celiaki som verkligen får sjukdomen. Att man har någon av gentyperna betyder alltså inte att man verkligen utvecklar celiaki, utan det krävs någonting mer för att trigga igång sjukdomen.
  2. För att celiaki ska kunna utvecklas krävs också att man får i sig gluten. Ingen föds med celiaki, utan celiaki är en autoimmun sjukdom där immunförsvaret hos personer med de genetiska anlagen vid något tillfälle lär sig att reagera fel vid intag av gluten. Denna felinlärning gör att immunförsvaret, vid intag av gluten, angriper och förstör kroppens egna celler i tunntarmens slemhinna. När immunförsvaret väl har lärt sig detta felaktiga sätt att reagera, kommer det alltid att minnas det. Celiaki kan därför inte växa bort, utan är en livslång sjukdom.
  3. Eftersom 50 % av befolkningen har de genetiska anlagen för celiaki och eftersom i princip alla får i sig gluten, måste det krävas minst en tredje faktor för att trigga igång sjukdomen – det vill säga att lära immunförsvaret att reagera på detta felaktiga sätt. Det finns många teorier och vad som kan vara denna faktor. Kanske kan flera olika faktorer, oberoende av varandra, agera som trigger? Kanske kan flera olika faktorer samverka och tillsammans agera som trigger? Detta är ett hett forskningsområde. Om man kan hitta vad som utlöser celiaki, kan man ha en chans att förhindra sjukdomen i framtiden. Länge har det spekulerats i om virusinfektioner under det första året i ett barns liv – vid den tid då immunförsvaret byggs upp – kan vara en orsak till att celiaki utvecklas. Det är just detta som artikeln i Science handlar om.

Bild från en av mina föreläsningar. Det krävs minst tre olika faktorer för att utveckla celiaki: 1) en viss typ av arvsmassa, 2) en kost med gluten och 3) en yttre påverkan, som eventuellt kan vara en kombination av flera olika faktorer. Copyright Margareta Elding-Pontén

 

Forskningsstudien
En internationell forskargrupp tror att de har identifierat ett virus, som kan utlösa celiaki. Viruset är ett speciellt sorts reovirus, som normalt inte ger några symtom. Trots att det är till synes harmlöst, verkar det ändå som om det i mag-tarmkanalen kan påverka immunförsvaret till att överreagera på gluten på ett sätt som kan leda till celiaki.

Forskarna tittade på två olika typer av reovirus, men det visade sig att bara det ena hade förmågan att påverka immunförsvaret på detta sätt. Reoviruset gjorde immunförsvaret så förvirrat att immunförsvaret inte visste om det skulle attackera reoviruset eller gluten. Viruset hade alltså förmågan att ändra på hur immunförsvaret ser på gluten. Troligtvis kan reoviruset ge en permanent förändring i immunsystemet – som ett slags minne hos immunförsvaret. Denna förändring kan senare utlösa en autoimmun reaktion mot gluten.

När forskarna tittade på 160 personer med celiaki och 73 personer utan celiaki, såg de att personerna med celiaki hade högre halter av antikroppar mot reovirus jämfört med personerna utan celiaki. De hade också högre halter av IRF1 (Interferon regulatory factor 1) – ett protein, som är involverat då immunförsvaret börjar reagera mot gluten.

Det har under lång tid spekulerats i om virusinfektioner under de tidiga barnaåren kan vara en orsak till att celiaki utvecklas. Under det första året byggs stora delar av immunförsvaret upp och kan vara extra känsligt och mottagligt för att lära sig fel. Barn utan ett färdigutvecklat immunförsvar är också extra mottagliga för virusinfektioner. Rotavirus har varit i blickfånget som ett misstänkt virus, men i den aktuella studien kunde man inte påvisa att rotavirus påverkade immunförsvaret som reoviruset gjorde.

Barn introduceras ofta till mat, inklusive gluten, vid 4-6 månaders ålder, då deras immunsystem inte är färdigutvecklat och då de är mer känsliga och mottagliga för virusinfektioner. Om ett barn har den genetiska förutsättningen för att utveckla celiaki, kan kombinationen av en reovirusinfektion och introduktionen av gluten i maten ge de perfekta förutsättningarna för att utveckla celiaki, tror forskarna.

Försök gjordes på möss med gentypen HLA-DQ8 – det vill säga möss med en genetisk förutsättning för att utveckla celiaki. Mössen infekterades med olika virus och matades sedan med små mängder gliadin – den delen av gluten, som innehåller den skadliga peptidsekvensen för personer med celiaki. Mössen, som fick det speciella reoviruset, producerade upp till tre gånger så mycket antikroppar mot gliadin jämfört med de möss som inte fick viruset. Det aktuella reoviruset kunde alltså få immunförsvaret att börja reagera på gluten.

Forskargruppen tror att en infektion av det aktuella reoviruset kan trigga igång celiaki hos vissa personer – det vill säga hos en del av dem som har den genetiska förutsättningen för att få celiaki. Deras hypotes är att även andra virus kan agera på liknande sätt och trigga igång celiaki. I så fall är det intressant är identifiera gemensamma nämnare mellan dessa olika virus. Om man gör det skulle man kunna ta fram ett vaccin, som agerar mot dessa typer av virus. Vaccinet skulle då kunna skydda personer från att utveckla celiaki – och kanske även från att utveckla andra autoimmuna sjukdomar.

De tror också att den största risken sannolikt är om ett barn utan färdigutvecklat immunförsvar infekteras med reoviruset samtidigt som gluten introduceras i barnets kost. Just detta planerar forskarna att undersöka i kommande studier.

Forskarna poängterar dock att en reovirus-infektion inte ensam kan leda till celiaki. Infektionen är det första steget på vägen, innan fler faktorer tar vid. Men de tror att personer, som har blivit infekterade av denna typ av reovirus, kan ha större risk för att senare utveckla celiaki. De tror också att vissa mikroorganismer, som bakterier, i mag-tarmkanalen kan påverka immunförsvaret på samma sätt som det aktuella reoviruset. Likaså tror de att kombinationen av olika faktorer kan leda till att det hos immunförsvaret skapas ett slags minne, som är tillräckligt stort för senare att kunna utlösa celiaki.

Resultaten från studien är intressanta. De ger också hopp om att på sikt kunna utveckla vaccin för att förhindra att celiaki bryter ut.

Läs mer

Terminologi
Celiaki kallas ibland för glutenintolerans. Läs mer här om varför termen celiaki bör användas och termen glutenintolerans helt bör undvikas.

Margareta Elding-Pontén, 12 april 2017

Följ mig gärna på Facebook.